A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Choňkovce

Sídlo: Choňkovce 180, 072 63 Choňkovce

IČO: 00325210

DIČ: 2020740766

Štatutárny zástupca: Radoslav Hvožďak - starosta obce

e-mail: ouchonkovce@minet.sk

tel. č.: + 421 056 / 652 25 10

   

     Obec Choňkovce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.